PATVIRTINTA
Šiaulių priklausomybės ligų centro
direktoriaus 2014 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. V-1

 

PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI NEATSKLEIDŽIAMA ASMENS TAPATYBĖ,
TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šis tvarkos aprašas nustato asmens sveikatos priežiūros paslaugų, neatskleidžiant asmens tapatybės, Šiaulių priklausomybės ligų centre (toliau tekste - Šiaulių PLC) teikimo tvarką.
2. Šiaulių PLC, teikdamas sveikatos priežiūros paslaugas, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, siekia padėti pacientams, turintiems priklausomybės nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų sutrikimus (pagal TLK-10-AM kodus F10.0-3 - F19.0-3), taip pat patologinį potraukį azartiniams lošimams (pagal TLK-10-AM kodus F63), kuo anksčiau kreiptis į specialistus, neužleisti ligos.
3. Anonimiškai besigydantiems pacientams neskiriamas pakaitinis gydymas priklausomybei nuo opioidų gydyti.
4. Pacientui garantuojamas anonimiškumas, - asmens tapatybę patvirtinantys duomenys neįtraukiami į Šiaulių PLC duomenų bazę. Pacientas nustatyta tvarka įtraukiamas į statistinę apskaitą nurodant pacientui suteiktą individualų kodą.
5. Sveikatos priežiūros paslaugos, neatskleidžiant asmens tapatybės, Šiaulių PLC teikiamos ir nutraukiamos paciento pageidavimu. Pacientas norą gauti anonimines paslaugas pareiškia užpildydamas prašymą. Prašyme pacientas savo parašu patvirtina, kad susipažino su šiuo tvarkos aprašu.
6. Pacientas, besikreipiantis gydymui į Šiaulių PLC, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi būti tvarkingas, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7. Pacientai, pageidaujantys gydytis Šiaulių PLC neatskleidžiant asmens tapatybės, po gydytojo ir/ar psichologo konsultacijos, nukreipiami individualaus kodo suteikimui į administraciją pas atsakingą asmenį (toliau tekste - Šiaulių PLC darbuotojas).
8. Už pacientų individualių kodų suteikimą, registravimą, laikymą ir saugojimą atsakingą asmenį įsakymu skiria Šiaulių PLC direktorius.
9. Pacientui pirmą kartą besikreipiančiam gydymui į Šiaulių PLC, neatskleidžiant asmens tapatybės, Šiaulių PLC darbuotojas pagal pateiktą asmens dokumentą suteikia pacientui individualų kodą, pagal kurį jis identifikuojamas medicininiuose dokumentuose.
10. Paciento kodas sudaromas iš šių reikšmių:
10.1. 1-‪, 2-‪ - amžius
10.2. 3-‪ - lytis (V, M);
10.3. 4-‪, 5-‪, 6-‪ - gyvenamoji vieta (administracinės teritorijos kodas);
10.4. 7-‪, 8-‪, 9-‪, 10-‪ - pirmosios dvi paciento vardo ir pirmosios dvi pavardės raidės.
11. Suteiktą paciento kodą Šiaulių PLC darbuotojas pateikia pacientui. Pacientas privalo saugoti savo kodą ir pateikti jį pagal poreikį.
12. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje vietoj paciento asmens duomenų įrašomas pacientui suteiktas kodas ir patvirtinamas paciento parašu.
13. Šiaulių PLC darbuotojas pacientus registruoja atskirame Ambulatorinių ligonių registravimo žurnale (forma Nr. 047/a) ir Ligonių registravimo priėmimo skyriaus apskaitos žurnale (forma Nr. 001/a), jiems identifikuoti naudodamas paciento kodą.
14. Pildant kitus medicininius dokumentus (Asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a), Gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) ir kt.) vietoj asmens tapatybę atskleidžiančių duomenų naudojamas suteiktas paciento kodas.
15. Pacientų, kuriems buvo teiktos paslaugos, neatskleidžiant asmens tapatybės, Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) saugomos atskiroje vietoje Šiaulių PLC registratūroje. Asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a) saugoma 3 metus nuo paskutinio apsilankymo, po to ji perduodama į Šiaulių PLC archyvą bendra tvarka.
16. Pacientų, kuriems buvo teiktos paslaugos neatskleidžiant asmens tapatybės, Gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a) po baigto gydymo stacionare saugomos Šiaulių PLC archyvo patalpoje atskiroje lentynoje.
17. Pacientų, kuriems buvo teiktos paslaugos, neatskleidžiant asmens tapatybės, gydymo epikrizės parengiamos pagal bendrus reikalavimus ir įklijuojamos į Gydymo stacionare ligos istoriją (forma Nr. 003/a).
18. Šiaulių PLC stacionare gydytiems pacientams, kuriems buvo teiktos paslaugos neatskleidžiant asmens tapatybės, nedarbingumo pažymėjimai ir/ar medicininės pažymos apie gydymą išduodamos raštišku pacientų prašymu, Gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) surašant duomenis, reikalingus nedarbingumo pažymėjimo išdavimui.
19. Jeigu pacientams, kuriems buvo teiktos paslaugos neatskleidžiant asmens tapatybės, tolimesniam gydymui išrašomi medikamentai, Šiaulių PLC gydytojas nurodo paciento žodžiu nurodytus asmens duomenis. Asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a) pacientas parašu patvirtina, kad yra supažindintas ir sutinka su skiriamu gydymu.
20. Šio tvarkos aprašo 18 ir 19 punktuose aprašytais atvejais Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ir Gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a) pirmame lape lieka nurodytas paciento individualus kodas, suteiktas pradedant gydymą neatskleidžiant asmens tapatybės ir paciento asmeniniai duomenys neįtraukiami į Šiaulių PLC duomenų bazę.
21. Paciento asmens tapatybė gali būti atskleidžiama šiais atvejais:
21.1. esant skubios pagalbos poreikiui, nustačius ar įtarus somatinį ar psichikos sveikatos sutrikimą, galintį kelti pavojų paciento sveikatai ir/ar gyvybei;
21.2. pacientui staiga netekus sąmonės, išsivysčius psichozei, siuntimas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas užpildomas pacientui suteiktu individualiu kodu, o asmens tapatybė tikslinama;
21.3. pacientui padarius nusikaltimą (Šiaulių PLC darbuotojai praneša policijai);
21.4. teismo, prokuratūros reikalavimu;
21.5. kitais įstatymo numatytais atvejais.
22. Vyresni negu 18 metų pacientai, pareiškę norą į gydymą neatskleidžiant asmens tapatybės, turi susimokėti patys už sveikatos priežiūros paslaugas pagal Šiaulių PLC mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyną (Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir kainos įsakymu patvirtinti Šiaulių PLC direktoriaus).
23. Šis tvarkos aprašas skelbiamas viešai Šiaulių PLC ir interneto svetainėje www.splc.lt.

____________